chia sẻ doanh thu

  • Điều khoản chương trình chia sẻ doanh thu

    I. VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ DOANH THU DIGISTAR Bạn phải là khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại DIGISTAR qua việc sở hữu một tài khoản khách hàng và có đăng ký bất kỳ dịch vụ trả phí nào. Bạn sẽ có thu nhập khi giới thiệu khách hàng mới mua dịch vụ […]