Security

  • Bảo mật WordPress bằng plugin WP Limit Login Attempts

    Vấn đề bảo mật luôn quan trọng trên mỗi website WordPress Tính năng Hạn chế số lần đăng nhập (đối với mỗi IP). Có thể tùy chỉnh số lần. Thông báo cho người dùng về số lần thử còn lại và thời gian khóa trên trang đăng nhậ Tùy chỉnh gửi thông báo thông qua […]