Service Level Agreement

  • Cam kết chất lượng dịch vụ ( Service Level Agreement – SLA ) là bản cam kết giữa DigiStar và khách hàng của mình

    Cam kết chất lượng dịch vụ

    Cam kết chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement – SLA) là bản cam kết giữa DIGISTAR và khách hàng của mình. SLA quy định trách nhiệm và chính sách hoàn tiền của chúng tôi trong trường hợp chúng tôi không đáp ứng được những cam kết này. Chúng tôi luôn mong muốn các khách […]