Bảng giá dịch vụ quản trị máy chủ

Bảng giá dịch vụ quản trị máy chủ

Bảng giá dịch vụ quản trị máy chủ / Cloud Server / Cloud VPS

Kính gởi quý khách hàng, bắt đầu từ 1/1/2015 DIGISTAR bảng giá dịch vụ quản trị máy chủ/cloud server/cloud vps/ như sau

DỊCH VỤ CHI PHÍ
Quản trị máy chủ có phí
  • Cấp độ 1
  • Cấp độ 2
  • 300.000 VNĐ
  • 500.000 VNĐ
Quản trị máy chủ trọn gói 1.000.000 VNĐ
Quản trị máy chủ theo sự cố 90.000 VNĐ/Giờ
Quản trị máy chủ miễn phí
  • Các thao tác liên quan khởi tạo lại máy chủ lần thứ 2
  • Cấu hình sao lưu dữ liệu hệ thống lần thứ 2
  • Các thao tác liên quan quản trị máy chủ lần thứ 2
  • 200.000 VNĐ
  • 200.000 VNĐ
  • 200.000 VNĐ