Bảng giá Global Sign

Domain SSL, Organization SSL, Extended Validation SSL

Bảng giá Global Sign

 Bảng giá Global Sign

Alpha SSL (AV)

Domain SSL (DV)

Organization SSL (OV)

Extended Validation SSL (EV)

Thanh địa chỉ chuyển thành https Thanh địa chỉ chuyển thành https Thanh địa chỉ chuyển thành thành https Thanh địa chỉ chuyển thành https và có màu xanh lá cây
Thông tin tên miền được xác minh đầy đủ Thông tin tên miền được xác minh đầy đủ Thông tin doanh nghiệp được xác mình đầy đủ và hiển thị trong chứng thư Thông tin doanh nghiệp được xác minh đầy đủ, chặt chẽ và hiển thị trong chứng thư
Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit
Độ dài khóa 2048 bits Độ dài khóa 2048 bits Ðộ dài khóa 2048 bits Ðộ dài khóa 2048 bits
Tích hợp tùy chọn Wildcard Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs
Khả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số Khả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số Khả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số Khả nang bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số
Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery
Mức bảo hiểm sự cố $10,000 Mức bảo hiểm sự cố $10,000 Mức bảo hiểm sự cố $100,000 Mức bảo hiểm sự cố $250,000
Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website