wifi

  • Giới thiệu các chuẩn WiFi

    Thiết bị của bạn sử dụng chuẩn WiFi nào? Chuẩn WiFi là gì? Do một tổ chức công nghệ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) định nghĩa nên. Dùng để thống nhất một chuẩn chung cho nhiều giao thức kỹ thuật khác nhau và nó sử dụng một hệ thống số nhằm phân loại […]